مرحوم صدر الممالک اردبیلی از عرفای بزرگ بود. آخوندهای آذربایجان همیشه بدلیل صوفی بودنش، او را لعن و طرد میکردند . تا آنکه محمد شاه قاجار لقب صدر الممالکی به او داد و او را راس علمای آذربایجان قرار داد. از همان ساعت همه علمای لعن کننده به تعظیم و تکریم وی پرداختند و در تقرب به ایشان ته لیوان او را بعنوان تبرک از یکدیگر می ربودند. تا آنکه ایشان روزی که همه مثلا علما حضور داشتند بالای منبر رفت و گفت : آقایان علما بفرمایید مطهرات چند تاست؟ همه شمردند: آب و آتش استحاله آفتاب . .

چند مرتبه از علما پرسید و گفتند اما باز میگفت: خیر یکی کم گفتید! بالاخره خودش گفت : و آنکه شما نگفتید "قدرت" است! من تا دیروز که آدمی عادی بودم شما مرا صوفی و نجس میدانستید اما حالا که بحکم حکومت حاجی صدر شده ام ، پاک و مطهر شده ام! ،پس قدرت هم از مطهرات است!

/ 0 نظر / 24 بازدید