?? شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت،،،،، روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت...... گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود،،،،،، بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت..... بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم،،، وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت..... عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد،،،، دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت.... شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن،،،، در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت.... همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم،،،،، کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت.... ?????????????????? ??طوری زندگی کن که دشمنانت از افتادنت هم بترسند!! کاری کن بدانند بعد از هر برخاستن قدم هایت محکمتر از قبل می شود... ?????????????????? ??اگر کسی احساست را نفهمید مهم نیست،،، سرت را بالا بگیر و لبخند بزن! فهمیدن احساس کار هر آدمی نیست... ?????????????????? ??به فرزندانتان چگونه خوشبخت شدن را بیاموزید نه چگونه ثروتمند شدن را،تا زمانی که بزرگ شدندقدر چیزها را بدانند نه قیمتشان را.... ?????????????????? ??نگران چه هستی؟ از چه غمگینی؟ زندگی امضایی بر روی شن های بیابان است. روزی محو میشوی ،حل میشوی، نیست می شوی .ابدی می شوی .... لحظه ات را شاد زندگی کن. ??????????????????

/ 0 نظر / 58 بازدید