در این دنیا نگرد پیدا نمی کنی

در این دنیا نگرد پیدا نمی کنی
در این دنیا نگرد پیدا نمی کنی

 

 

خداوند متعال به
حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود
:

ای موسی : شش چیز در شش موضع قرار دارد و مردم در شش
چیز دیگر به دنبال آن می گردند و هرگز به آن نمی رسند.

 

اول – من راحتی را در بهشت قرار دادم و مردم در
دنیا به دنبال آن هستند.

دوم- من علم را در گرسنگی قرار دادم و مردم در سیری
بدنبال آن هستند.

سوم- من عزّت را در نماز شب قرار دادم و مردم در
ابواب سلاطین بدنبال آن هستند.

چهارم- من بلندی و رفعت و درجه را در تواضع قرار
دادم و مردم در تکبّر بدنبال آن هستند.

پنجم- من اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و
مردم در قیل و قال بدنبال آن هستند.

ششم- من بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم در
زیادی مال و ملک بدنبال آن هستند

 

/ 0 نظر / 6 بازدید