"لوییز هی" در کتاب شفای درون میگوید

تمام بیماری ها از افکار سرچشمه میگیرند یعنی افکار ما هستند که بیماریها را تولید میکنند

تیرویید : وجود بغضی در گلو که ترکیده نمی شود

سرطان : ناشی از نبخشیدن است

بیماری قند : بخاطر افسوس گذشته ها را خوردن

سردرد : انتقاد از خود و ترس

زکام : آشفتگی ذهنی

درد : نیاز به محبت و آغوش گرم

فشار خون : مشکل عاطفی دراز مدتی که حل نشده

پس بیاید ذهن مان را بشوییم دیگران را ببخشیم خودمان را ببخشیم بدانیم هر کسی در سطح آگاهیش عمل کرده

حتی خودمان

گذشته را رها کنیم لباس شادی به تن کنیم کارهایی را انجام دهیم که فکر می کنیم از عهده انجام آن بر نمی آییم

/ 1 نظر / 23 بازدید