ای اشک

ای اشک گو بریارمن                        ان دلبر و دلدار من

ای اشک من اینک ببار                    بر این دل غمگین وزار

ای اشک من اهسته ای                  تا نشکند دیوار اخ

ای اشک من ای همرهم               ای مونس و همدرد من

امروز باز بار دگر                           بشکست این پیمانه ام       

امروز باز جور زمان                       بر جان من بسته کمان

امروز ازاین زندگی                       نامی نماند جز مردگی

ای اشک من دیوانه ام                 گم کرده راه خانه ام

ای اشک من ویرانه ام                 کو خانه و کاشانه ام

ای اشک گو بر یارمن                   ان یار پر ازار من

ای اشک ای جانان من              ای همره فردای من

ای اشک دیگر خسته ام           از زندگی بر بسته ام

ای اشک بر یارم بگو                 ان محرم رازم بگو

ان مونس جانم بگو                 دلداده ی تو خسته است

به شادیت دلبسته است       

از او مخواه نسیان عشق

جانش عجین گشته به عشق

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطیما

زیبا اما غمگین[ناراحت]