دختران افتاب

        دختران افتاب

دخترم دانی جمالت محشر است

ان جمال باطن از ظاهر سر است

دخترم دانی جمالت خوی توست

این جمال سیرتت ایین توست

تو که زیبایی به دیبا خو مکن

از برای این جمالت هو نکن

دخترم الگوی تو زهرا بود

راه و  رسم و پاکیت والا بود

دخترم اینک حجابت ظاهر است

پوشش اندام و مویت واجب است

 قدر و قرب این عفاقت لازم است

چون برایت ابرو و عزت و سرمایه است

 پس تو ان را پاس و حرمت بدار

وتو ان را نزد هر کس رو مداز

تو بدان که عفت تو پوشش است

از برای ان سرایت رویش است

تو سرافکنده نخواهی بود نزد انبیا

بلکه جایگاه توست نزد اولیا

رو سفید باشی و دایم مستدام

نزد زهرای بطولت  جاودان

/ 0 نظر / 8 بازدید