با پوزش  از دوستان خوبم که به علت امتحانات  دیر به دیر خدمتتون می رسم ولی بدو نید که همیشه به یادتون هستم.