سلام به تمام دوستان عزیزم وهموطنانم در ایران وهر کجای جهان که هستند عید باستانی نوروز بر سما وخانواده ی محترمتان مبارک در پناه خدا سلامت شاد کام وسرافراز باسید فکرتان الهی قلبتان پر مهر کلامتان حق وقدمتان خیر خدا یارتان بادلبخندقلب