این شعر را پدرم برای تولدم گوشه قرانش نوشته یادش بخیر وخداوندبا اجداد طاهرینش قرین و محشورشکند . امین 

در سال هزار و سیصد و بعد ثمانین

از نسل علی کش بود وجامع احکام قوانین

در لیله ادینه چه عشرین مع الخمس رجب وقت دل شام

اعطای خدا دختر سعد اختر و فرخنده پی و......اش نام

در عفت و در عصمت ودر جهد ویش نام

در حسن خداداده بود شهره ی ایام