ما را زفراق رخ تو باده گساریم

امشب به می و میکده اوقات گماریم

از دست دغلبازی ان رنده زمانه

دیرست که نه صدق بماند و نه فسانه