فاطمه گویای راز عاشقانه

فاطمه خلوت گزین عارفانه

خواهرم ملطوف الطاف الهی

خواهرم اهدایی از باغ تعالی

خواهرم نو باوه ی دشت سلوک است

خواهرم سلطان زینت بخش سوک است

تاولی چرکین نهاده بر دلش داغ زمانه

در دلش اندوه نابی کرده لانه

-------------------------------

فاطمه دارد به دل صد درد درد

فاطمه دارد به جان صد عشق سرد

کوچه های عشق او ویرانه اند

یاسهای عمر او الاله اند

فاطمه دارو و درمان من است

فاطمه ارامش جان من است

فاطمه مامن سرای جان من

 فاطمه هم جان هم جانان من

فاطمه دریای پاک زندگیست

فاطمه اب روان بندگیست

فاطمه ان جویبار همت است

فاطمه الماس سخت قدرت است

----------------------------------

در طواف هجر گل ای بلبل طبع الحزین

خاموشی شرط وفا داری بود غوغا چرا