نوازش کن دو چشم بیقرار از انتظارم

که با یادی ز تصویر نگاهت

درون تیره شبهای جدائی

هزاران قصه می خواهم بسازم