عبور با تو ازخاطرم تماشایست

شکوه نام توبر دفترم تماشایست

بگو چگونه بگویم ز بی تو بودنها

که اشک در دل چشم ترم تماشایست

مرا دو باره بسوزان در اتش نگه ات

که در نگاه تو خاکسترم تماشایست

به پای عشق توو اخربه تنهایی

خوشم از اینکه دم اخرم تماشایست