عید غدیر برهمه شما مسلمانان بخصوص

 هموطنان عزیزم مبارک علی (ع)

یار و نگهدار شما باشد این شعر تقدیم

 به همه ی کسانی که دلشان به عشق علی می تپد.

                ای علی ای مونس شبهای من

               ای علی ای یاور تنهای من

              ای که نامت هر زمان سر زندگیست

              ای که یادت امید زندگیست

             ای که تو پیغمبرت را یاوریست 

            ای که تو اندربهشتت سروریست

           ای علی ای شافی روز جزا

           ای کلام تو همه حق را ادا

          ای که اعدا را زتو رعب است وجبن

          دشمن حق را زتو نیستش بن 

        ای علی ای سرور و  مولای ما

       ای تمام هستی وعقبای ما

      ای همه تار و وجودت بندگی

     ای که در هر دو جهانت داوریست

     این جهان مهد  شیعیان ناب توست

     دست یاری را دهند به مهدی زهرای تو

    در سرای دنیوی با افتخارت جان دهند

     در سرای اخروی نام تورامعنا دهند

    ای که حق را بی تو هیچ اثار نیست

    هیچ کجا حرف از حق و حقدار نیست

    هر کجا حق است  علی با حق بود

    هر کجا حق نیست علی خود حق بود

    ای علی مارا پشتیبان تویی

    در زمان بیکسی درمان تویی

    ای علی ما را هدایت یا علی

     ای علی مرا شفاعت یاعای

     پس برای استجابت هر زمان

      یاعلی گوییم بازم هر دمان

             پس بگوییم

      یا علی و یا عل و یاعلی 

    یا علی و یا علی و یا علی 

            علی یارتان

       التماس دعا

عید بر شما مبارک