تقدیم به منای عزیزم که امروز تولداوست

دخترم منای من دختر با وفای من

توکه مفهوم حیا و عفت و باخود داری

تو که چون برگ گلی صورت  توست

بهتراز رنگ گل سفیدی سیرت توست

تو یه دنیا عشق و نازی براما چون هرازی

تو که سجاده ی  عشقت

همیشه پهنه برات  وقت نماز

منتظر تا که بایستی به دعا وقت نیاز

دخترم تولد تو برا ما مثل بهاره

که بوی سنبل یاس و براما هدیه میاره

دخترم تو وجورت پر از مهر و لطافت

توی اون سرشت پاکت پره از مهر ونجابت

دخترم عمرطولانی و باعزت پراز یاد خدا

زندگی چون اب جاری ارزوهای بلند

 روح عالی بی ملالی  را برایت ارزوست

قلب تو از عشق حق سرشار و جاودانی

روز میلادت به مهر است مهربانی پیشه کن

تابماند یاد نیکت دابما در بین ماا

 تا بمانی مستدام  با مهر یزدان و کسان