برف آمد برف آمد

 همچو مروارید غلتان

برف امد بر سرم بارید و غلتید

تا بشوید غصه ها را

برف امدبرف آمد بر زمین بنشست خندان

سبزه ها با شادمانی پوششی از برف؛  تن کرد

 آن درخت کاج از وجود برف پیراهن عوض کرد

برف امد تا بگوید شادی آمد غصه ها رفت

برف آمد تا رساند قاصدک پیغام ما را

تا بگیرد کینه ها را دردها را غصه ها را

 تا بشوید روح ما را   با لطافتهای باران

برف امد تا بگوید زندگی شیرین و زیباست

برف امد تا بگوید مهر وکین را جایگزین یکدیگر نماییم

مهر را برخانه و کین را وز ان بیرون نماییم 

برف آمد با هزاران حلقه های عارفانه عاشقانه

 برف پیغام امید است برف پیغام نوید است

او پیام روح چون برف سفید است