عید سعید قربان بر شما دوستان عزیز

                       وهموطنان خوبم درایران وهمه ی نقاط 

                      جهان وبر همه ی مسلمانان مبارک باد

                    عزت وسر بلندی شماراازخداوندخواستارم