✅✅با چه فردی ازدواج کنیم ؟ فردی که دلبسته است یا وابسته؟ 💟 تفاوت های دلبستگی و وابستگی 💕معمولا دیده می شود در بین انسانها و مخصوصا دو جنس مخالف ،مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست . درحالیکه دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست که یک رابطه را تهدید کرده و به شکست می کشاند تفاوتهای دلبستگی و وابستگی بیان می شود . 💕کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق دلبستگی اشتباه گرفته اند توجه کنند و نسبت به اصلاح آن بکوشند و سعی کنند با دلبستگی پایه های یک خانواده گرم را پی ریزی کرده یا مستحکم نمایند . ✔️ تفاوت اول دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین دو نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند. وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد اگر تو نباشی من مرده ام ✔️ تفاوت دوم دلبستگی :سازگاری طبیعی برای بقاءاست . وابستگی :مکانیسمی مرضی است ✔️ تفاوت سوم دلبستگی :از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد . وابستگی :از احساس ناامنی نشات می گیرد . ✔️ تفاوت چهارم دلبستگی : احساس تعلق وجود دارد. وابستگی : احساس تملک و جود دارد. ✔️تفاوت پنجم دلبستگی :به شخص استقلال می دهد . وابستگی :آزادی را از شخص می گیرد . ✔️ تفاوت ششم دلبستگی :فرد را آنطور که هست می خواهیم . وابستگی:فردرا آن چنان که می خواهیم , شکل می دهیم . ✔️ تفاوت هفتم دلبستگی :شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد وابستگی : احساسا ت شدید و غیرقابل کنترل نسبت به معشوق مشاهده می شود. ✔️ تفاوت هشتم دلبستگی : عشق غیر مشروط است . وابستگی :عشق مشروط است . ✔️ تفاوت نهم دلبستگی : نوع عشق دگر خواهانه است . وابستگی : عشق خود خود خواهانه است . ✔️ تفاوت دهم دلبستگی: توان عشق ورزیدن به خود و دیگری وابستگی :ناتوانی در عشق ورزیدن به خود و دیگری . ✔️تفاوت یازدهم دلبستگی :مشتاق رشد است وابستگی مانع رشد است . ✔️تفاوت دوازدهم دلبستگی :موجب آرامش و نهایت است. وابستگی :به شکست ختم می شود انتخاب با شماست 💐 @zojdarmangar