ای اشک

ای اشک من ارام ریز ارام ریز              بر گو به دل ارام گیر ارام گیر

ای اشک این بارت چرا                           بار دگر با من چرا

ای اشک من شاهد تو راست               چشمان من ای اشنا

ای اشک تو با من بیا                           با این دل شیدا ببار

ای اشک ای تنهاییم                            بااین دل و رسواییم

 


ای اشک گو بریارمن                        ان دلبر و دلدار من

ای اشک من اینک ببار                    بر این دل غمگین وزار

ای اشک من اهسته ای                  تا نشکند دیوار اخ

ای اشک من ای همرهم               ای مونس و همدرد من

امروز باز بار دگر                           بشکست این پیمانه ام       

امروز باز جور زمان                       بر جان من بسته کمان

امروز ازاین زندگی                       نامی نماند جز مردگی

ای اشک من دیوانه ام                 گم کرده راه خانه ام

ای اشک من ویرانه ام                 کو خانه و کاشانه ام

ای اشک گو بر یارمن                   ان یار پر ازار من

ای اشک ای جانان من              ای همره فردای من

ای اشک دیگر خسته ام           از زندگی بر بسته ام

ای اشک بر یارم بگو                 ان محرم رازم بگو

ان مونس جانم بگو                 دلداده ی تو خسته است

به شادیت دلبسته است       

از او مخواه نسیان عشق

جانش عجین گشته به عشق