زیرکی بفروش و حیرانی بخر

زیرکی ظن است و حیرانی نظر

          (منبع اینترنت)