این شعراول تقدیم بهحضرت زهرا (س) اقا امام زمان عج تعالی فرجه شریف

و همه ی کسانی که روح وجان خود را باعلی (ع) گره زده اند وراهشان راه علی

معبودشان معبود علی نبی یشان نبی علی. راهتان هموار کلامتان حق نفستان گرم

یا علی مدد علی یارتان عیدین ( قربان وغدیر) برشما هموطن عزیزوبر تمام مسلمانان

                               _________مبارک______مبارک_______مبارک________

  سلام بر تو غدیر اشنایم

سلام بر تو زمین با وفایم

سلام بر تو ای مکه  مدینه

سلام بر تو و روز عزیزت

مبارک بادت این روزت مدینه

به یاد داری که امروزت چه روزیست

غدیرت روز پیمان با علی بود

 غدیرت روز عید مسلمین بود                                  


غدیر ای روز اشتی و مهر

غدیر ای روز شادی و خیر

غدیر روز وفا و عشق و ایمان

غدیر ای سمبل تجدید پیمان

غدیر روز تعین روز عشق است

غدیر روز جدال و سرنوشت است

بیاد داری غدیر انروز نیک را

همان روز پیمان با علی را

محمد(ص) تو همی خاتم نبی را

به یکدستش کلام  حق خدا بود

به یکدستش  علی مرتضی بود

که فرمود ان نبی هر دو عالم

میان مکه و شهر مدینه

کنار برکه ای که نامش غدیره

هر ان کس کو متم مولای اویم

دهد دست مودت با علی او

هر ان کس که مرا جانان اویم

علی را هم برادر جان او هم

هر انکه علی را یاوری کرد

به عشق حق علی را داوری کرد

بود در روز محشر افتخارش

که در محشر ورا شافی علی است

علی بااو ومولا وامامش

شب اول به همراهش علی است

ولی هرکس که بی عشق علی بود 

به هر دنیا غریب و او حزین بود

شب اول به همراهش علی نیست

به روز محشرش شافی علی نیست

و هرکس علی را خار بودش

دراین عالم همیشه خوار بودش

به محشر همچنان هم زار بودش

به او هرگز نمیگوید عتابش

خداوند هم نمی بخشد گناهش

به پایان این سخن کوتاه کردم

علی عشق است و عین زندگانی

علی نورست و عین جاودانی

علی نامش زاعلاا منتخب بود

علی جایش زبالا مندرج بود

 به روز وصل جانان مفتخر بود

بیا با عشق اودل را صفا ده

 بیا با مهر او جان را جلا ده

مبارک باد این عیدت مبارک

مبارک باد این روزت مبارک