زندگی زیباست زشتیهای ان تقصیر ماست

در مسیرش هر چه نا زیباست ان تدبیر ماست

زندگی اب روانیست روان میگذرد

انچه تقدیر من و توست همان میگذرد