دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

                                                از گوشه ی بامی که پریدیم پریدیم